Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link 

– Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise si participative – „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35: click aici

Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale: click aici

– Ghid explicativ pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public si deschis si asigurarea transparentei decizionale: click aici
 

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situata in incinta Primăriei comunei Vlădeni, telefon 0231-551500, la adresa de e-mail: primvlad@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Vlădeni, str. D.C. 63 Nr. 53, localitatea Vlădeni, județul Botoșani, www.comunavladeni.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Vlădeni: link ROI si ROF
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. 33 din 29.06.2021 Aprobare ROF Aparat de specialitate Vizualizare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei

  • HCL nr. 28 din 28.03.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Vizualizare
    • HCL nr. 28 din 28.03.2024 – Anexa Organigrama si Stat de functii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link


Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
Murariu Voicu                                 Primar                        Marti                         10,00 – 14,00 
Babei George Robert                       Viceprimar                   Joi                            10,00 – 12,00 
Rusu Bogdan-Florentin                    Secretar                    Vineri                          10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. ___;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 

COMUNEI VLADENI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Vladeni:
Dl. Murariu Voicu – Primar
Dl. Babei George Robert  – Viceprimar
Dl. 
Rusu Bogdan-Florentin  – Secretarul comunei Vladeni;

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: _____
Dl. Rusu Bogdan-Florentin – Secretarul comunei Vladeni

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Vladeni
Sediul: localitatea Vladeni, str. D.C. 63 Nr. 53, Cod Postal 717460
Telefon: 0231-551500
Fax : 0231-551500
E-mail: primvlad@yahoo.com
Site: https://www.comunavladeni.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Vladeni şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local Referitor la sursele financiare ale comunei Vladeni atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Vladeni şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Vladeni. 

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link  si link

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC: click aici

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE: click aici

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul comunei Vladeni,
Dl. Rusu Bogdan-Florentin
i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001